Smluvní podmínky půjčení lešení

Podmínky zapůjčení lešení jsou uvedeny v této smlouvě:

(smlouva ke stažení)

I. Předmět smlouvy:

Pronajímatel přenechává touto nájemní smlouvou nájemci lešení ve složení a množství  vyjádřené v dodacím listu, který je přílohou této smlouvy. Smlouvou se stanovuje doba a místo pronájmu.

Touto nájemní smlouvou přenechává pronajímatel nájemci sestavu lešení v rozsahu specifikovaném „Dodacím listem“, který je přílohou smlouvy, k užívání za úplatu (nájemné) na sjednanou dobu na sjednaném místě.

II. Nájemné:

Výše nájemného je, v souladu s ceníkem pronajímatelem viz příloha ke stažení, stanovena na částku. Cena je bez DPH.

Ceník a formulář pro výpočet ceny půjčovného:

Položka ceníku

cena

Počet
úkonů

Počet dní zápůjčky

Celkem
 částka

Konečná úprava ceny

1/ Půjčovné bez montáže a demontáže za 1 den zapůjčení 1m2 lešení

3,- Kč

 

 

 

MONTÁŽ LEŠENÍ

Položka ceníku

cena

Počet
úkonů

Počet dní zápůjčky

Celkem
 částka

Konečná úprava ceny

2/1 Montáž lešení do 200 m2 35,- Kč
+2,- Kč/den
       
2/2 Montáž lešení od 201m2 do 500 m2

32,- Kč

 

+1,5 Kč/den

       
2/3 Montáž lešení nad 500m2 30,- Kč
+1,20 Kč/den
       

DEMONTÁŽ LEŠENÍ

Položka ceníku

cena

Počet
úkonů

Počet dní zápůjčky

Celkem
 částka

Konečná úprava ceny

3/1 Demontáž lešení do 200 m2

25,- Kč

 

 

 

 

3/2 Demontáž lešení od 201m2 do 500 m2

23,- Kč

 

 

 

 

3/3 Demontáž lešení nad 500 m2

21,- Kč

 

 

 

 

MONTÁŽ - DEMONTÁŽ VNITŘNÍHO ZÁBRADLÍ

Položka ceníku

cena

Počet
úkonů

Počet dní zápůjčky

Celkem
 částka

Konečná úprava ceny

4/1 Montáž vnitřního zábradlí jednoduché

1,2 Kč/ m2 lešení

 

 

 

 

4/2 Montáž vnitřního zábradlí dvojité

2,4 Kč/ m2 lešení

 

 

 

 

4/3 Demontáž vnitřního zábradlí jednoduše

1,2 Kč/ m2 lešení

 

 

 

 

4/4 Demontáž vnitřního zábradlí dvojitě

2,4 Kč/ m2 lešení

 

 

 

 

PŮJČOVNÉ, MONTÁŽ A DEMONTÁŽ VÝTAHŮ

5/1 Pronájem výtahu

550 Kč/den        
5/2 Montáž výtahu do výšky 20 m* 3000 Kč        
5/3 Demotáž výtahu do výšky 20 m* 2500 Kč        
* Montáž / demnontáž za každý metr navíc - 125 Kč/m

MONTÁŽE OSTATNÍ

Položka ceníku

cena

Počet
úkonů

Počet dní zápůjčky

Celkem
 částka

Konečná úprava ceny

6/ Montáž / demontáž - konzole příhradové nosníky, věže, lávky/ 180 Kč/hod/pracovník        
7/ Přesun a manipulace s materiálem /skládání, nakládání, příprava, úklid/ 180,- Kč
za každou
započatou
hodinu
       
8/1 Montáž ochranných sítí 3 Kč / m2        

8/2 Demontáž ochranný sítí

1,5 Kč m2

 

 

 

 

DOPRAVA

Položka ceníku

cena

Počet
úkonů

Počet dní zápůjčky

Celkem
 částka

Konečná úprava ceny

9/ Doprava lešení - cena dle objemu a typu vozidla pro dopravu lešení
od 12,- Kč - 35,- Kč (bez dph)/ za 1 km

12-35,- Kč

 

dle ceny dopravce

       
Lešení musí být vráceno čisté, v případě že bude vráceno znečištěné,
je fakturována částka

180,- Kč/hodina čištění.

       

   

Nájemné začíná běžet dnem uzavření smlouvy a převzetím lešení nájemcem. Nájemné končí dnem vrácení lešení pronajímateli a podepsáním zápisu o vrácení. Místem převzetí a vrácení lešení je provozovna pronajímatele na adrese:
 
Blato 17,
53002 Mikulovice, okr. Pardubice

Doprava, pokud je sjednána, se účtuje 12,-Kč - 35,- Kč/km za cestu tam i zpět.
 

III. Platba nájemného:

 
Nájemné bude zaplaceno na základě faktury pronajímatele vystavené ke dni ukončení nájmu. Výše fakturovaného nájemného bude vypočtena jako násobek denní sazby a počtu kalendářních dní trvání nájmu.
Při nájmu běžícím ve dvou a více kalendářních měsících bude nájemné hrazeno postupně na základě měsíčních faktur pronajímatele vystavených vždy k poslednímu dni běžného měsíce.
 
Faktury se vydávají po uskutečnění těchto prací:
 1. Doprava lešení a stavění lešení - montáž lešení.
 2. Pronájem lešení - využívání lešení.
 3. Demontáž lešení a odvoz lešení.
Splatnost faktur je 14 dní.
 
Ve faktuře vystavené k ukončení nájmu bude zúčtována kauce.
V případě prodlení nájemce s placením faktur se sjednává penále ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

 
IV. Prodloužení doby nájmu:

V případě, že nájemce bude chtít nájem prodloužit, učiní tak písemně před ukončením nájemní doby.

V. Sjednané místo:

Místem, kde bude pronajaté lešení používáno a uloženo je:
 
Nájemce se zavazuje, na žádost pronajímatele, umožnit prohlídku pronajaté věci (lešení) na místě použití.
 

VI. Závazky smluvních stran:

VI.a Pronajímatel:

Předá nájemci sestavu lešení v rozsahu „Dodacího listu“ umožňující postavit lešení pro požadovanou pracovní výšku a  požadovaný účel včetně bezpečnostních prvků. Předá nájemci lešeňový materiál odpovídající bezpečnostním požadavkům na tento typ lešení v použitelném stavu, umožňujícím bezpečnou montáž, užití a demontáž. Poučí zástupce nájemce při převzetí o bezpečné montáži, užívání a demontáži a upozorní jej na maximální zatížení pracovní podlážky a maximální možnou pracovní výšku sestavy. Předá písemný návod na montáž, demontáž a použití sestavy. Na žádost nájemce předá kopie schvalovacího certifikátu a prohlášení o shodě.

VI.b Nájemce:

Je oprávněn používat lešení po sjednanou dobu na sjednaném místě a způsobem odpovídajícím danému typu, zejména z pohledu maximálního zatížení pracovní podlážky, maximální výšky postaveného lešení. Je povinen vrátit lešení včas, očištěné a nepoškozené nad rámec běžného opotřebení. Za neočištěné lešení se zavazuje uhradit přirážku k nájemnému ve výši 180 Kč za každou započatou hodinu čištění. Díly zničené nebo ztracené se nájemce zavazuje uhradit v cenách dle „Dodacího listu“ na základě faktury pronajímatele. U  dílů poškozených uhradit podíl ceny odpovídající míře poškození.

VII. Další ujednání:
 
Kauce se skládá v případě, že lešení si nájemce zapůjčuje a provádí si montáž  a demontáž lešení sám.
Výše kauce je 20% z ceny lešení.
VIII. Závěrečná ustanovení:

Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze se souhlasem obou smluvních stran, vždy jen písemným dodatkem oboustranně podepsaným a jako „Dodatek smlouvy“ označeným. Zástupci pronajímatele i  nájemce prohlašují, že s textem smlouvy souhlasí a jsou oprávněni ji podepsat a plně tím přijmout závazky ze smlouvy vyplývající. Nedílnou součástí smlouvy je  „Dodací list“ - (záznam o předání) se skladbou sestavy lešení a cenami jednotlivých dílů vystavený a podepsaný při předání – převzetí lešení.
viz. příloha ke stažení
 
 

Odpovědi k vašim otázkám

 1. Rámové lešení - jeho výhody 
 2. Součásti rámového lešení
 3. Montáž rámového  lešení
 4. Možnosti použití rámového lešení
 1. Chci si vypůjčit rámové lešení
 2. Smlouva o nájmu lešení
 3. Dodací list - předávací protokol
 4. Výpočet velikost rámového lešení
 5. Smluvní podmínky zapůjčení lešení
 6. Ceník rámového lešení
 7. Varinaty zapůjčení rámového lešení